Kennismaking

Wij maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen wij onderzoeken welke dienstverlening u van ons nodig heeft en/of wenst. Ook wordt besproken of u daarvoor bij Portus Support aan het juiste adres bent. Als blijkt dat wij u niet kunnen helpen dan verwijzen wij u zo goed mogelijk door. Verder wordt besproken wat u en Portus Support van elkaar verwachten als u voor onzedienstverlening kiest.

Tijdens dit gesprek verzamelen wij informatie over uw sociale en financiële gegevens die nodig zijn om het bewind te kunnen aanvragen. Uw persoonlijke wensen worden besproken. Er wordt ook gesproken over hoe wij u kunnen helpen om te leren (een deel van) uw beslissingen weer zelf te kunnen nemen en/of uw vaardigheden te versterken.

Welke andere onderwerpen nog worden besproken hangt af van uw persoonlijke situatie.

Aan het einde van het gesprek wordt onze werkwijze aan u toegelicht. U krijgt ook uitleg over onze klachtenregeling. Dan vragen wij naar uw contactpersonen en/of hulpverleners zodat wij hen kunnen inlichten over ons gesprek.

Wel of geen cliënt

Op basis van de gegevens uit het kennismakingsgesprek beslist Portus Support of zij u kan en wil vertegenwoordigen. Als is gebleken dat wij u niet voldoende kunnen helpen, zullen wij u informatie geven van andere mogelijke dienstverleners.

Aanvraag

Als Portus Support heeft besloten dat zij u kan en wil vertegenwoordigen vragen wij u het intakeformulier en het aanvraagformulier voor de rechtbank volledig in te vullen en te ondertekenen. Dit kunnen we eventueel samen doen. Wij vullen het rechtbankformulier ‘Bereidverklaring’ in. Wij vragen u ons alle noodzakelijke bewijsstukken te overhandigen. Portus Support maakt een plan van aanpak.

De rechtbankformulieren ‘Bereidverklaring’, ‘Verzoek tot curatele, onderbewindstelling en/of mentorschap, het plan van aanpak, vormen samen de aanvraag waarover de kantonrechter een uitspraak zal doen. Wij sturen de complete aanvraag naar de rechtbank.

Plan van aanpak

Op grond van alle informatie die wij verzameld hebben, stellen wij altijd een plan van aanpak op. Hierin wordt uitgewerkt welke activiteiten nodig zijn om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, onder meer een budgetplan, de gemaakte afspraken en de contactmomenten.

Rechtbank

Nadat de complete aanvraag bij de rechtbank is binnengekomen kan het zijn dat u en Portus Support worden opgeroepen voor een zitting. De kantonrechter neemt een beslissing over uw aanvraag. De beschikking wordt aan u opgestuurd. Als de rechter heeft besloten tot beschermingsbewind, krijgen zowel u als Portus Support een exemplaar van de beschikking toegestuurd. Vanaf dat moment kunnen wij beginnen met onze werkzaamheden.

Als uw aanvraag wordt afgewezen adviseren wij u graag over mogelijke andere dienstverleners waar u gebruik van kunt maken, bijvoorbeeld inkomens- of budgetbeheer.

Dossier

Alle door ons verzamelde informatie wordt bewaard in het digitale persoonlijk dossier dat wij voor u hebben aangemaakt. Wij zorgen ervoor dat uw dossier alleen voor u en Portus Support toegankelijk is. Wij verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening goed te kunnen laten verlopen. U mag uw dossier altijd inzien. Dit kan via een persoonlijke code binnen het Onview systeem. U krijgt hiervan de inloggegevens. Uw dossier wordt voor u bewaard volgens de kwaliteitseisen van de BPBI en de NBPM. Veel zaken worden digitaal geregeld.

Afwezigheid

Als Portus Support vanwege afwezigheid uw belangen tijdelijk niet kan behartigen zal zij haar taken gedurende de periode van afwezigheid overdragen aan een gekwalificeerde vervanger die door de rechtbank als zodanig is benoemd.

Einde dienst verlenen

Curatele, bewind en/of mentorschap kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld als u weer in staat bent om uw eigen financiën naar behoren te beheren en/of u weer uw eigen beslissingen kunt nemen. Verder kunnen er grondige redenen zijn om een andere curator, bewindvoerder en/of mentor te willen. In alle gevallen beslist de kantonrechter of de curatele, het bewind en/of het mentorschap wordt beeindigd. Als u overlijdt eindigt de curatele, het bewind en/of het mentorschap van rechtswege.

Tot slot

U heeft nu gelezen hoe wij werken. Dit overzicht is natuurlijk niet compleet. U kunt ons altijd om meer uitleg vragen. Wij staan u graag te woord.